DUIF Kristal Invest

Revizor društva

Reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2015.godinu vršila je revizorska kuća EF revizor, Banja Luka.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj DUIF "Kristal Invest" a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2015.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za period od 1. januara do 31. decembra 2015.godine.

Banja Luka, 01. februar 2016.godine

 

Izvještaj nezavisnog revizora

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo