OIF Kristal kapital

OIF Kristal kapital

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Kristal Kapital je osnovan odlukom Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d Banja Luka, na koju je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala saglasnost broj 01-UP-051-5371/07 od 11.12.2007.godine.

Fond je osnovan prodajom udjela Fonda  javnom ponudom  i ulaganjem prikupljenih sredstava u hartije od vrijednosti u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Imovina fonda vlasništvo je ulagača u Fond proporcionalno vrijednosti njihovih udjela u Fondu a istom upravlja DUIF Kristal invest a.d. Banja Luka u skladu sa Prospektom Fonda i Zakonom o  investicionim fondovima.

Vrijednost imovine fonda i vrijednosti udjela svakodnevno se obračunava i objavljuju na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva za upravljanje tako da vlasnici udijela svakog dana znaju kolika je vrijednost njihovog udjela.

Politike i ciljevi investiranja

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom saglasno Prospektu ulaže pretežno u vlasničke hartije (akcije), dužničke hartije (obveznice) i depozite.

Fond ulaže na tržišta Bosne i Hercegovine, na organizovana tržišta u susjedinim državama, u državama članicama CEFTA i EU.

Fond je namjenjen domaćim i stranim investitorima, fizičkim i pravnim licima, koji ne žele da samostalno ulažu u pojedinačne hartije nego ulažu u Fond  koji investira u pojedinačne hartije na tržištu.

Kretanje vrijednosti udjela Fonda

Kretanje vrijednosti neto sredstava Fonda

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo