OIF Kristal kapital

Depozitar Fonda

Poslove depozitara Kristal Kapital fonda obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti.

Odnos Fonda i Depozitara definiše se ugovorom kojim se depozitar obavezuje da za račun fonda obavlja poslove čuvanja imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove banke depozitara u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo