OIF Kristal kapital

Revizor Fonda

Reviziju finansijskih izvještaja Fonda za 2016.godinu vršila je revizorska kuća EF revizor, Banja Luka.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim značajnim stavkama, stanje imovine i obaveza Fonda sa stanjem na dan 31. decembar 2016.godine, kao i rezultat poslovanja, promjene na neto sredstvima Fonda i promjene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, u skladu sa nacionalnim propisima o računovodstvu. U cilju boljeg uvida u finansijski položaj Fonda na dan 31. decembar 2016.godine, te rezultat poslovanja fonda za godinu koja se završava na taj datum, kao i djelokruga revizije koju smo obavili, prikazane finansijske izvještaje treba posmatrati zajedno sa ostalim propisanim finansijskim izvještajima za fondove i pripadajućim napomenama (zabilješkama), te revizorskim izvještajem za navedeni period.

Banja Luka, 22. februar 2017.godine

 

Izvještaj nezavisnog revizora

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo