ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond

ZIF Kristal invest fond

Privatizacioni investicioni fond Kristal invest fond  nastao je 2002.godine prikupljanjem vaučera, dodijeljenih građanima Republike Srpske na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala, te ulaganje prikupljenih vaučera u preduzeća koja je država ponudila u procesu privatizacije.

Izmjenom Zakona o investicionim fondovima Privatizacioni investicioni fond je transformisan u Zatvoreni investicioni fond te upisan u registar kod Osnovnog suda u Banja Luci 10.08.2007. godine pod brojem 071-0-REG-07-001112.

Akcije Fonda registrovane su u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS 25.09.2002.godine i nose oznaku KRIP-R-A.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka.

Kupovina i prodaja akcija iz portfelja Fonda obavlja se putem brokerskih kuća registrovanih u Republici Srpskoj.

Politike i ciljevi investiranja

Politike investiranja utvrđeni su Prospektom Fonda, kao i godišnjim strategijama upravljanja koje usvaja Skupština akcionara Fonda. Osnovni cilj Društva za upravljanje je da kontinuirano prati poslovanje emitenata iz portfelja i prodajom i kupovinom hartija poboljšava strukturu i kvalitet portfelja.

Radi poboljšanja poslovanja emitenata Društvo je aktivno uključeno i u  korporativno upravljanje istih putem izvršnih organa kao i Skupština emitenata.

Cilj ovih aktivnosti je trajno poboljšanje strukture i kvaliteta imovine Fonda, rast neto sredstava kao i održavanje likvidnosti Fonda.

U cilju disperzije ulaganja, Fond pored vlasničkih hartija (akcija), ulaže i u dužničke hartije (obveznice) od vrijednosti za koje se procjenjuje da su sigurne i da imaju prihvatljiv prinos na uložena sredstva.

Takođe radi dalje disperzije rizika Fond može ulagati na tržišta BiH, na organizovana tržišta u susjednim državama, kao i u države članice CEFTA i EU.

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo