ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond

Revizor fonda

Reviziju finansijskih izvještaja Fonda za 2016.godinu vršila je revizorska kuća EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim značajnim stavkama, stanje imovine i obaveza Fonda na dan 31. decembar 2016.godine, kao i rezultat poslovanja za period  od 01. januara do 31. decembra 2016.godine, promjene na neto sredstvima Fonda i promjene na novčanim tokovima sa stanjem na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.
U cilju boljeg uvida u finansijski položaj Fonda na dan 31. decembar 2016.godine, te rezultat poslovanja Fonda na taj datum, kao i djelokruga revizije koju smo obavili, prikazane finansijske izvještaje treba posmatrati zajedno sa ostalim propisanim finansijskim izvještajima za fondove i pripadajućim napomenama (zabilješkama) za navedeni period.

Banja Luka, 21. februar 2017.godine

 

Izvještaj nezavisnog revizora

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo