ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond

Revizor fonda

Reviziju finansijskih izvještaja Fonda za 2015.godinu vršila je revizorska kuća CONFIDA REVIZIJA d.o.o. Banja Luka.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Fonda na dan 31. decembar 2015.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Banja Luka, 18. februar 2016.godine

 

Izvještaj nezavisnog revizora

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo