DOBRODOŠLI U SVIJET ULAGANJA!

Nekoliko ljudi može posrnuti u finansijsku sigurnost. Ali za većinu ljudi jedini način da se postigne finansijska sigurnost je ušteda i ulaganje tokom dužeg vremenskog perioda. Samo trebate da novac radi za vas. To je ulaganje.

KO SMO MI?

KRISTAL INVEST A.D.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine, sa ciljem formiranja Privatizacionog investicionog fonda prikupljenim vaučerima građana, njihovim ulaganjem u preduzeća u procesu njihove privatizacije te upravljanje vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima a u ime i za račun akcionara Fonda.

Djelatnost Društva je upravljenje imovinom investicionih fondova.

Fonda
0
Ukupna vrijednost fondova
0 + miliona
Članova tima
0
Godina iskustva
0

Upoznajte nas

Dokumenti

Koraci do investiranja

Zašto investirati?

Diverzifikacija ulaganja

Imovinu fondova ulažemo u različite vrste finansijskih instrumenata čime prinos ne zavisi od kretanja cijene samo jednog finansijskog instrumenta. Putem diverzifikacije portfelja, smanjuje se rizik kojem se Fond izlaže.

Likvidnost

Novčana sredstva možete povući i njima možete raspolagati u svakom trenutku. Društvo je u obavezi da otkupi Vaše udjele u roku od 5 radnih dana od dana prijema Vašeg zahtjeva za prodaju.

Transparentnost

Na web stranici Društva redovno će Vam biti dostupna struktura najznačajnih ulaganja prema sektorskom, geografskom i valutnom kriteriju uključujući i cijenu udjela koja se svakodnevno objavljuje.

Profesionalno upravljanje imovinom

Imate slobodna finansijska sredstva ali nemate vremena ili ne raspolažete dovoljnim i odgovarajućim informacijama i znanjem za stalno praćenje tržišta? Imovinom Fonda upravlja tim stručnjaka koji svakodnevno prate i analiziraju aktuelne tržišne trendove te na iste pravovremeno reagiraju

Profitabilnost

Fondovi obezbjeđuju prinose u skladu sa definisanom strategijom ulaganja  i pripadajućim rizikom karakterističnim za odabranu strategiju koja je detaljno opisana u Prospektu fondova.

Rizici

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Pri donošenju odluka o ulaganju, Društvo će, uvažavajući načela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizičnosti ukupne imovine Fonda. Detaljan opis svakog od navedenih rizika dostupan je u Prospektu Fonda.

Želim da investiram

Fondovi

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka upravlja sa sljedećim fondovima:

Future Fund

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom
Pogledajte više

Maximus Fund

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom
Pogledajte više

Kontaktirajte nas

Zahvaljujući Vašim pitanjima, prijedlozima i prigovorima trudimo se da poboljšamo svoje usluge, a Vaše pohvale nas motivišu da i dalje kvalitetno radimo.
Sva pitanja, prijedloge, prigovore i pohvale u vezi sa poslovanjem Kristal invest a.d. možete nam uputiti e-mailom, poštom ili lično u prostorijama Kristal invest a.d. na neki od naših kontakta:

Prigovor na rad se dostavlja u pisanom obliku na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH ili na engelskom jeziku putem preporučene pošte, faksom, elektronskom poštom ili neposredno u prostorijama Društva.
Kristal invest će u roku od 8 dana poslati službeni odgovor na Vašu reklamaciju na Vašu e-mail adresu ili na Vašu kućnu adresu, ukoliko tako zatražite.
U slučaju da proces rješavanja reklamacije bude trajao duže od 8 dana, Kristal invest će vas obavijestiti da je prigovor zaprimljen i da će biti riješen u najkraćem mogućem roku.

Radno vrijeme

Nazovite nas

Posjetite našu kancelariju