ONIF Kristal cash plus fond

ONIF Kristal Cash Plus Fund

Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Kristal cash plus fund“ je nastao u drugoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenosom ostatka imovine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog novčanog investicionog fonda.

Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka 7.448.639 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom novčanom investicionom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 7.448.639 udjela.

Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Kristal cash plus fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Podvrsta Fonda je novčani fond koji ima uložena sredstva u pretežno u instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta.

Neto vrijednost imovine ONIF Kristal cash plus fund na dan 02.08.2021. godine.

0 BAM
Neto vrijednost imovine
0 BAM
Neto vrijednost imovine po udjelu

Osnovne informacije

  • Osnovni podaci fonda
  • Investicioni cilj
  • Profil investitora

Osnovni podaci fonda

Naziv: Otvoreni novčani investicioni fond „Kristal cash plus fund“

Skraćeni naziv: ONIF „Kristal cash plus fund“

Adresa Društva za upravljanje: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 51 320 230

Fax: + 387 51 307 266

E-mail: info@kristalinvest.com

Web site: www.kristalinvest.com

Depozitar: Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A Banja Luka

Rješenje Komisije za HOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-445-8/18

Osnovni kapital: 6.040.276,21 BAM

Ukupan broj emitovanih udjela: 7.448.639

Nominalna vrijednost udjela:  0,8109 BAM

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva
Nenad Tomović, izvršni direktor Društva

Visina naknade za upravljanje: 2,80% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine

Visina ulazne naknade: 0%

Visina izlazne naknade: 1,0%

Transakcioni računi: 555100 00411523 15 Nova banka a.d. Banja Luka

Investicioni cilj

Investicioni cilj Fonda je vlasnicima udjela omogućiti:

1. Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava,

2. Stabilan rast vrijednosti uloženih sredstava uz ostvarenje stabilnog prinosa,

3. Visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčenja udjela,

4. Disperziju uloženih sredstava.

Društvo ne može garantovati da će predmetni investicioni cilj biti ostvaren.

Kome je fond namjenjen?

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna  lica  kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

Fond je namjenjen investitorima kojima je važna stalna unovčivost uloga, konzervativnijim investitorima koji ulažu kratkoočno, odnosno žele uložiti u niskorizične finansijske instrumente, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Dokumentacija

  • Zahtjevi za fizička lica
  • Zahtjevi za pravna lica
  • Akti fonda

Izvještaji

  • Finansijki izvještaji
  • Revizorski izvještaji
  • Izvještaji sa skupština
  • Obavještenja