OAIF Opportunity fond

OAIF Opportunity Fund

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine. 

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda.

Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3.224.829 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 3.224.829 udjela.

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Neto vrijednost imovine OAIF Opportunity fund na dan 30.07.2021. godine.

0 BAM
Neto vrijednost imovine
0 BAM
Neto vrijednost imovine po udjelu

Osnovne informacije

  • Osnovni podaci fonda
  • Investicioni cilj
  • Profil investitora

Osnovni podaci fonda

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond „Opportunity fund“

Skraćeni naziv: OAIF „Opportunity fund“

Adresa Društva za upravljanje: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 51 320 230

Fax: + 387 51 307 266

E-mail: info@kristalinvest.com

Web site: www.kristalinvest.com

Depozitar: Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A Banja Luka

Rješenje Komisije za HOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-302-4/17

Osnovni kapital: 21.604.676,89 BAM

Ukupan broj emitovanih udjela: 3.224.829

Nominalna vrijednost udjela:  6,6995 BAM

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva
Nenad Tomović, izvršni direktor Društva

Visina naknade za upravljanje: 3,50% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine

Visina ulazne naknade: 0%

Visina izlazne naknade: 3,5%

Transakcioni računi: 555100 00347393 54 Nova banka a.d. Banja Luka

                                                           

 

Investicioni cilj

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

1. rasta vrijednosti udjela Fonda,

2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoke rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Kome je fond namjenjen?

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna  lica  kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Dokumentacija

  • Zahtjevi za fizička lica
  • Zahtjevi za pravna lica
  • Akti fonda

Izvještaji

  • Finansijki izvještaji
  • Revizorski izvještaji
  • Izvještaji sa skupština
  • Obavještenja