“Telekomunikacije RS” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 24.06.2022.godine