RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 16.08.2022.godine