O nama

Istorijat

Osnivanje društva

01/08/2000

Društvo je osnovano 2000. godine sa ciljem formiranja Privatizacionog investicionog fonda prikupljenim vaučerima građana, njihovim ulaganjem u preduzeća u procesu njihove privatizacije te upravljanje vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima a u ime i za račun akcionara Fonda.

Donošenje Zakona

29/06/2007

Donošenjem Zakona o investicionim fondovima Društvo je uskladilo akta i organizaciju prema Zakonu i izvršilo upis u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 29.06.2007. godine pod brojem 071-0-REG-07-001111.

Spajanje sa “Zepter Invest” a.d.

09/06/2016

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS br.01-UP-51-108-6/16 od 09.06.2016.godine je izdata dozvola Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka i Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Zepter invest“ a.d. Banja Luka da izvrše statusnu promjenu spajanja uz pripajanje na način da se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Zepter invest“ a.d. Banja Luka spaja uz pripajanje Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. Djelatnost Društva je upravljanje imovinom investicionih fondova.

Osnovni podaci

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv: „Kristal invest“ a.d. Banja Luka

Adresa: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 51 320 230

Fax: + 387 51 307 266

E-mail: info@kristalinvest.com

Web site: www.kristalinvest.com

Naziv registarskog suda: Osnovni sud u Banjoj Luci

Broj i datum upisa: 071-0-REG-07-001111 od 29.06.2007.godine

Matični broj: 01935615

Osnovni kapital: 1.150.000,00 BAM

Ukupan broj emitovanih akcija: 1.150.000

Nominalna vrijednost akcije: 1,00 BAM

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva

Rješenje KHOV RS za obavljanje poslova izvršnog direktora br. 01-UP-51-231-1/20 od 05.06.2020.godine

Nenad Tomović, izvršni direktor Društva

Rješenje KHOV RS za obavljanje poslova izvršnog direktora br. 01-UP-51-232-1/20 od 05.06.2020.godine

Vođenje registra udjela: Centrani registar HOV (saglasnost Komisije za HOV RS 01-UP-52-524-2/19 OD 03.10.2019.)

Transakcioni računi: 555100 00144684 88 Nova banka a.d. Banja Luka

567162 22002397 96 Atos bank a.d. Banja Luka

562099 81348214 92 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

161000 02380900 03 Raiffeisen banka d.d. Filijala Banja Luka

572106 00016789 74 MF banka a.d. Banja Luka

Radno vrijeme: Radnim danima od 08:00 do 16:00 časova

Upravni odbor

Jelena Mrkobrada, dipl. ecc., predsjednik
Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-51-230-2/20 od 12.06.2020.godine

Dr Georg Thaler, mag.ecc., član

Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-51-230-1/20 od 12.06.2020.godine

Tripko Krgović, dipl.ecc., član

Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-51-230-3/20 od 12.06.2020.godine

Skupština akcionara

Thaler Vermogensverwaltung GmbH
959.011 83.39%
Dr. Mag Georg Thaler
445.641 38.75%
Kristal konsalting a.d. Banja Luka
190.989 16.61%

Organizaciona struktura

Izvještaji