Crnogorski telekom” a.d. Podgorica – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 23.09.2020.godine