“Telekomunikacije RS” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 25.06.2020.godine