ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka – Saziva vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), članova 85, 180b i 243d Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj 92/06 i 82/15), člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Sužbeni glasnik RS broj 108/15, 82/16) i člana 18. Statuta ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest ” a.d  Banja Luka

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka

koja će se održati dana 30.07.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest ” a.d  Banja Luka, ulica Milana Rakića 1, Banja Luka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa glavne godišnje Skupštine akcionara održane dana 29.06.2018. godine;
4. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju Plana usklađivanja i Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka

5. Razmatranje i usvajanje:

Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” na dan 30.06.2018. godine sa mišljenjem Nadzornog odbora;
Izvjestaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finasnijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” na dan 30.06.2018. godine;

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 30.06.2018.god.;
7. Donošenje Odluke o potpunom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” d. Banja Luka u Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom “KRISTAL CASH PLUS FUND” Banja Luka;
8. Donošenje Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda sa javnom ponudom “KRISTAL CASH PLUS FUND” Banja Luka;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
10. Donošenje Odluke o prestanku rada ZMIF-a u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka u skladu sa članom 180b Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda;
11. Razno

Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 06.08.2018.godine u 10 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.07.2018. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima “KRISTAL INVEST” ad  Banja Luka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com

OBRAZLOŽENJE

Vanredna sjednica skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka

saziva se u cilju provođenja Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju “Zepter fond” a.d. Banja Luka te potpunog preoblikovanja u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima.

Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor